واحد گوگرد زدایی ذوب آهن اصفهان

واحد

واحد گوگرد زدایی ذوب آهن اصفهان

گوگرد زدایی فولاد

گوگرد زدایی فولاد یکی از مهم ترین مسائل صنایع متالورژی می باشد. امروزه روش های متفاوتی برای جدا سازی سولفور از محصول نهایی تولید فولاد وجود دارد که با استفاده از کاتالیزور های مختلف انجام می شود .

انجام عملیات طراحی مهندسی نقشه های ساخت تحت لیسانس کوتنر آلمان ، همچنین مشاور اجرای ساخت واحد گوگردزدایی ذوب آهن اصفهان برای شرکت مرآت پولاد

 

پروژه گوگرد زدایی چدن مذاب

نوع فعالیت

طراحی مهندسی پایه و نقشه های ساخت

مشاور اجرای ساخت

کارفرما

ذوب آهن اصفهان-شرکت مرآت پولاد

تجهیزات مکانیکی

(ارابه، میز گردان، پاتیل برگردان و...)

250 ton

اسکلت فلزی

718 ton

زمان اجرای پروژه

1390-1391

تحت لیسانس

Kutter(آلمان)

 

تماس با ما