اره اسلب بر 80 تیغه

اره

اره اسلب بر 80 تیغه

اره اسلب بر: بنا به در خواست انجمن سنگ ایران و به پیشنهاد شهرک علمی تحقیقاتی شیخ بهائی و بدلیل سابقه مرتبط این شرکت ، ایده دانش بنیان مینی اره برش سنگ شکل گرفت .ابتدا طراحی پایه دستگاه پس از انجام محاسبات و تحلیل مهندسی به همراه نوشتن یک نرم افزار محاسباتی مخصوص این دستگاه انجام شد.سپس تهیه نقشه های ساخت در سال 95 و پس از آن به مدد شهرک علمی تحقیقاتی عملیات ساخت همان دستگاه در همان سال آغاز و در سال 96به اتمام رسید و آماده فروش گردیده است.

تماس با ما