پروژه ها

واحد گوگرد زدایی ذوب آهن اصفهان

طراحی و مهندسی نقشه های ساخت و مشاور اجرای نصب

اره اسلب بر 80 تیغه

طراحی و ساخت ، ایده دانش بنیان

دستگاه شیشه شوی آزمایشگاهی

نصب در پالایشگاه اصفهان و بندرعباس

کوره های پخت آگلومره

ساخت و نصب در ذوب آهن اصفهان