شیشه شوی صنعتی

دستگاه شیشه شوی آزمایشگاهی

نصب در پالایشگاه اصفهان و بندرعباس