ساخت و نصب کوره های آگلوماشین

کوره های پخت آگلومره

ساخت و نصب در ذوب آهن اصفهان