اره اسلب بر رساماشین

اره اسلب بر 80 تیغه

طراحی و ساخت ، ایده دانش بنیان