کیت نجات کلر

کیت نجات کلراین کیت شامل تجهیزات جلو گیری از نشت مخازن کلر 60 و 40 کیلویی می باشد . و از نشت شیر مخزن و یا سوراخهای ایجاد شده در بدنه جلوگیری می کند .