محفظه نجات تنی واحدهای کلرزنی

محفظه نجات تنی واحدهای کلرزنینظر به اهمیت ایمنی واحدهای کلرزنی( در تصفیه خانه ها و کارخانجات صنعتی ) در هنگام نشت مخازن ذخیره گاز کلر، شرکت دانش بنیان رسا صنعت، اقدام به طراحی و ساخت محفظه نجات تنی با نوآوری هایی نسبت به نمونه های موجود نموده است.

special 1