گواهینامه ها

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

گواهینامه صلاحیت پیمانکار

گواهینامه همکاری صنعتی - سمتا

نمایندگی رسمی شرکت KAIDA ROLL چین در ایران

نمایندگی شرکت GTS در ایران

گواهینامه 2

گواهینامه 1

گواهینامه