پروژه کلرزنی

پروژه

پروژه کلرزنی

ارتقاء و بهينه سازي سيستم بهره برداري وايمني


ايستگاه هاي گاز كلر فولاد مباركه

انجام مراحل نهایی تحویل موقت 9 واحد کلرزنی مجتمع فولاد مبارکه در تاریخ 1399/07/30 صورت گرفته است.

تماس با ما